Chimiothérapie : Libre accès

Chimiothérapie : Libre accès
Libre accès

ISSN: 2167-7700

Volume 7, Problème 1 (2018)

article de recherche

Effects of EZH2 Polymorphisms on Susceptibility to Various Carcinomas: Evidence from 6 Publications

Weiwei Tang, Jian Zhou, Handong Sun, Yun Hu, Jian Zhou, Yiwei Yao, Qian Wang, Hongyong Cao and Hanjin Wang

Partagez cet article

Examen

Landscape of Circular RNAs in the Clinical Application of Digestive System Neoplasm

Jian Zhou, Kai Fu, Yun Hu, Ran Qin, Lanxin Lin, Hongyong Cao and Wei-Wei Tang

Partagez cet article

article de recherche

Preferences for Endocrine Therapy Among Breast Cancer Patients

Weiwei Tang, Kai Fu, Dawei Rong, Hongyong Cao, Hanjin Wang and Hao Tong

Partagez cet article

Examen

What about Treatment of Metastatic Bladder Cancer

Adil Debbagh, Khaoula Alaoui Slimani, Yassir Sbitti, Hassan Errihani and Mohammed Ichou

Partagez cet article
Top