Immunogénétique : Libre accès

Immunogénétique : Libre accès
Libre accès

Volume 7, Problème 4 (2022)

Recherche

Differences in Gene Mutation Profiles of Colon Cancer Patients with or without a KRAS Mutation

Shujian Chang, Yudan Zhou, Ruirong Wu, Xiaosong Ge, Yong Pu

Partagez cet article

Recherche

Mucinous Content is an Independent Prognostic Parameter for Patients with Stage I-III Colorectal Cancer: A Retrospective Study

Xiaolin Ji, Hongsheng Ji, Tao Mao, Xiaoyu Li, Minghan Ren, Jie Wu, Suzhen Wang, Yuning Chu, Zibin Tian

Partagez cet article

article de recherche

The Clinical Value of Circulating Cell Free DNA in Multiple Myeloma

Tong Yang, Yun Lin*,Weimin Chen, Zhihong Wang, Tiannan Wei, Jin Shang

Partagez cet article

Recherche

HLA Typing for Celiac Disease in Entity of Bosnia and Hercegovina-Republic of Srpsk

Milosavić Milanka*, Prim Andrić Zorana, Guzijan Gordana, Božić Nedeljković Biljana

Partagez cet article
Top